Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Odstúpením od zmluvy realizuje nakupujúci právo vrátiť predávajúcemu nepoužívaný tovar v stanovej lehote do 14 dní od zakúpenia podľa údajov uvedených v priloženom formulári.

 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

 

Prosíme Vás o vyplnenie a zaslanie formulára na odstúpenie od zmluvy spolu s tovarom na našu adresu.

 

Odstúpenie od zmluvy - Formulár v PDF

Odstúpenie od zmluvy - Formulár vo Worde